Algemene cursusvoorwaarden vanaf 1 januari 2024 Hondensportvereniging Waddinxveen

Voorwaarden voor deelname.
Voorwaarden voor deelname aan specifieke cursussen of sporten, zoals vereiste vaardigheden, eerder behaald diploma of certificaat, of het lidmaatschap van Hondensportvereniging Waddinxveen, zijn te zien in het overzicht cursussen en sporten in de webshop en staan vermeld bij de beschrijving van de afzonderlijke cursussen en sporten.
Voor de meeste cursussen en voor alle sporten geldt dat de combinatie van handler en hond minimaal de EGb moet hebben afgerond met een certificaat. Het is dus niet voldoende dat de hond de EGb met een andere handler heeft gedaan. Als ingeschreven wordt zonder dat aan de regel wordt voldaan, dan wordt bij constatering de inschrijving geannuleerd en/of de toegang tot de cursus verder geweigerd. In de webshop is aangegeven voor welke cursussen en sporten deze regel geldt.

Als je bij een andere hondenschool dan de Hondensportvereniging Waddinxveen een diploma of certificaat van een cursus met een vergelijkbaar niveau hebt behaald, kan het zijn dat wij jou en je hond uitnodigen voor een kennismaking om te bepalen of je hond het vereiste niveau heeft. Ook is mogelijk dat dit in de eerste les van het cursusseizoen wordt bepaald. Dit betekent, dat er altijd een diploma of certificaat moet zijn van een cursus vergelijkbaar met de EGb. Zonder zo’n diploma of certificaat is deelname aan de cursus of sport niet mogelijk. Als ingeschreven wordt zonder dat aan de regel wordt voldaan, dan wordt bij constatering de inschrijving geannuleerd en/of de toegang tot de cursus of sport verder geweigerd.
Mocht blijken in de eerste lessen dat het niveau van de hond niet voldoet aan de eisen gesteld voor inschrijving van de ingeschreven cursus of sport, behoud Hondensportvereniging Waddinxveen zich het recht de hond te verplaatsen naar een andere, geschiktere groep. Mocht het niet mogelijk te zijn de hond te verplaatsen naar een groep op het juiste niveau zal er geen deelname meer mogelijk zijn in de huidige groep en wordt het cursusgeld voor 50% gerestitueerd.
Bij Hondensportvereniging Waddinxveen worden enkel groepslessen gegeven en Hondensportvereniging Waddinxveen behoud zich het recht om honden met hond-/mensagressie en/of extreme angst uit te sluiten van de deelname in de lessen. Mocht blijken dat een hond agressie inzet of extreem angstig is, zal er geen deelname meer mogelijk zijn in de groepslessen en wordt het cursusgeld voor 50% gerestitueerd.
Voor deelname aan de sporten geldt verder de regel dat de hond bij aanvang van de lessen minimaal 12 maanden oud is. Alleen voor deelname aan de beginnerscursus Hoopers en/of Rally-O geldt een minimumleeftijd van 6 maanden. Als ingeschreven wordt zonder dat aan de regel wordt voldaan, dan wordt bij constatering de inschrijving geannuleerd en/of de toegang tot de cursus of sport verder geweigerd en wordt het cursusgeld voor 50% gerestitueerd.
Voor alle cursussen en sporten geldt dat slechts één persoon tijdens de gehele cursus de begeleider (handler) van de hond kan zijn. Het certificaat komt ook alleen op naam van deze vaste begeleider te staan.

In verband met besmettingsgevaar moet je hond verplicht ingeënt zijn (de zgn. cocktailenting). Een titerbepaling is ook toegestaan. Dit is een bloedtest aan de hand waarvan de dierenarts kan vaststellen dat een hond voldoende antistoffen in zijn lichaam heeft. Op verzoek van je instructeur moet je tijdens de cursus het dierenpaspoort, uiteraard met daarin een geldige inenting of titerbepaling, laten zien aan je instructeur.

Zorg ervoor dat jij en de door jou begeleide hond voldoende WA-verzekerd zijn. Informeer voor het starten met een cursus of sport bij je verzekeringsagent of dit in je lopende WA-verzekering is opgenomen.
Mochten jij, je partner of andere begeleiders van de hond tijdens de trainingen niet zelf alle lessen gevolgd hebben, dan gaan wij ervan uit dat je zelf de informatie uit voorgaande lessen overdraagt. Dit om achterstand in het leerproces te voorkomen en eventueel oponthoud voor andere cursisten.

Hondensportvereniging Waddinxveen is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook toegebracht door jou of je hond aan derden – of door derden aan jou of je hond – voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door Hondensportvereniging Waddinxveen.
Hondensportvereniging Waddinxveen kan niet garanderen dat een cursus met goed gevolg wordt afgesloten. Dat is immers niet alleen afhankelijk van de instructeur, maar nog veel meer van jouw inzet tijdens en buiten de lessen.

De cursussen zijn gebaseerd op de methode van het belonen van het gewenste gedrag van de hond. Het schoppen of slaan van een hond of het anderszins ruw optreden tegenover de hond is dan ook niet toegestaan! Het lidmaatschap en de toegang tot de cursus kan je dan worden ontnomen.

De cursussen worden verzorgd door een enthousiaste groep vrijwillige instructeurs die een groep vanaf de eerste tot en met de laatste les begeleiden. Deelname van minderjarigen vanaf 12 jaar is toegestaan, mits, kijkend naar de kind-hond combinatie, de instructeur geen problemen verwacht. De instructeur beslist over aanwezigheid van ouders tijdens de cursus of de training. Het bestuur kan afwijkingen van bovenstaande toestaan.

Inschrijving.
Je kunt je voor een cursus, sport, workshop of andere activiteit inschrijven in onze webshop.
Voor de sporten kun je alleen inschrijven als je eerder al was ingedeeld in de betreffende groep. Voor de meeste cursussen kun je gedurende een aantal weken voor de start van een nieuw seizoen direct in de webshop inschrijven. Wanneer de webshop opengaat, wordt vooraf op verschillende manieren aangekondigd.
Door in te schrijven voor een cursus of sport geef je aan dat je onze algemene cursusvoorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat.

Een paar dagen voor aanvang van de cursus ontvang je een bevestiging van de inschrijving door middel van een e-mail. In deze e-mail zijn voor de cursussen de instructeur, de dag en het aanvangstijdstip vermeld. Je wordt geacht deze informatie zelf te onthouden. Voor vragen over de inschrijving kun je terecht bij de ledenadministratie.

Betaling inschrijfgeld.
Een inschrijving is pas geldig als het inschrijfgeld is voldaan. In de webshop kun je alleen afrekenen door middel van iDEAL. 
Hondensportvereniging Waddinxveen behoudt zich het recht voor om achterstallige inschrijfgelden op alle rechtens toegestane manieren te incasseren. Als achterstallig inschrijfgeld niet wordt voldaan, neemt Hondensportvereniging Waddinxveen een nieuwe inschrijving voor een cursus of sport niet in behandeling.

Annuleren van of stoppen met de cursus / ingeschreven activiteit.
Bij annulering van een cursus, sport, workshop of andere activiteit door de cursist wordt het inschrijfgeld, op onderstaande voorwaarden, geretourneerd:
– er wordt altijd € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht;
– wanneer een cursus wordt afgezegd tot een week voor aanvang van de cursus, krijgt men het gehele inschrijfgeld retour (minus de administratiekosten);
– wanneer een cursus wordt afgezegd binnen een week voor aanvang van de cursus krijgt men 50% van het inschrijfgeld retour;
– wanneer een cursus eenmaal gestart is, wordt er geen cursusgeld meer retour gestort bij afzegging;
– cursusgelden onder de € 20,- worden per definitie niet terugbetaald bij afzegging.

Plaatsing en wachtlijst.
De in de webshop aangeboden cursussen kennen een maximum aantal deelnemers. Inschrijving vindt plaats op basis van volgorde van aanschaf van een cursusplaats in de webshop. Daarbij wordt het principe gehanteerd van vol is vol. Als een cursus niet doorgaat, krijg je daarvan zo snel mogelijk voor aanvang van de cursus bericht.

Hondensportvereniging Waddinxveen doet zijn best om iedereen die zich inschrijft, te plaatsen. Wanneer een cursus niet doorgaat omdat er te weinig mensen ingeschreven hebben, krijg je dan ook zo mogelijk een alternatief aangeboden, mits deze beschikbaar is. Hondensportvereniging Waddinxveen neemt daartoe in dat geval contact met je op. Mocht je niet akkoord gaan met de als alternatief aangeboden cursus, dan vindt restitutie plaats van het inschrijfgeld.
In het geval er meer gegadigden zijn voor een cursus dan er plaatsen beschikbaar zijn, dan behoudt Hondensportvereniging Waddinxveen zich het recht voor je eventueel op een wachtlijst te plaatsen. In dat geval zal een eventueel reeds betaald inschrijfgeld worden geretourneerd.

Vakanties, feestdagen, uitvallen van lessen.
Tijdens vakanties wordt in principe doorgetraind. Op feestdagen gaan lessen in principe niet door. Eén en ander is in overleg met de instructeur.
Incidenteel kan het voorkomen dat een les uitvalt door overmacht, zoals uiterst slecht weer (onweer, hitte), ongeschiktheid van het veld of andere onvoorziene omstandigheden waardoor veiligheid van handler en/of hond in geding komt. Lessen die door overmacht moeten worden afgezegd, worden niet ingehaald.

Lidmaatschap
Voor alle cursussen is het lidmaatschap verplicht tenzij anders vermeld.
Bij de eerste inschrijving voor een cursus is men zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een lidmaatschap. Bij iedere volgende inschrijving in hetzelfde kalenderjaar wordt geen lidmaatschap meer berekend.
Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Meerdere inschrijvingen op één account met verschillende handlers zijn niet toegestaan.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Bij aanvang van het lidmaatschap is het volledige lidmaatschapsgeld over het gehele jaar verschuldigd onafhankelijk van de start in het kalenderjaar.

Geef wijzigingen van persoonlijke gegevens zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail door aan de Ledenadministratie van de Hondensportvereniging Waddinxveen.
Opzegging van het lidmaatschap gebeurd automatisch aan het einde van het kalenderjaar, bij eerdere opzegging wordt er geen lidmaatschapsgeld geretourneerd.
Voor vragen over het lidmaatschap kun je terecht bij de ledenadministratie.

Lidmaatschappen kunnen niet worden geannuleerd en betaalde lidmaatschapsgelden worden niet geretourneerd.

Meer informatie.
Voor meer informatie over de inhoud van de cursussen kun je contact opnemen met de ledenadministratie.