Privacyverklaring

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de “Hondensportvereniging Waddinxveen” (hierna “HSVW”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden. Indien u lid wordt van HSVW, geen lid bent, maar inschrijft voor een door de HSVW georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de HSVW verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de: “Hondensportvereniging Waddinxveen”, Middelburgseweg 6A, 2741 LB Waddinxveen, KvK nummer 40465322, emailadres: secretaris@hsvw.nl , website https://www.hsvw.nl . De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@hsvw.nl .

2. Welke gegevens verwerkt de HSVW?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de HSVW verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres
d) naam, geslacht en geboortedatum van uw hond
e) uitslagen van uw hond(en), evenals verslagen van activiteiten ter publicatie in ons clubblad/nieuwsbrief, op onze website en/of Facebookpagina.
f) foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad, nieuwsbrief, website of facebook pagina.

3. Met welk doel verwerkt HSVW deze persoonsgegevens?
De HSVW verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van verkregen informatie;
2. uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de HSVW;
3. uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met de HSVW en u te informeren over de ontwikkelingen van de HSVW.
5. De HSVW gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar clubblad/nieuwsbrief per post en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de HSVW. Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

4. Bewaartermijnen
De HSVW verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit de HSVW volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de HSVW passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
2. Indien de HSVW voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft de HSVW als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
De HSVW verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden indien de inschrijving van een door de HSVW georganiseerd evenement dit vereist. Dit is bijvoorbeeld het geval waarbij de uitslagen van een door de HSVW georganiseerd evenement aan een (landelijke)overkoepelende organisatie moeten worden doorgegeven.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
1. Via de secretaris@hsvw.nl van de HSVW kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De HSVW zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris (secretaris@hsvw.nl).
3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop de HSVW uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (secretaris@hsvw.nl). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring.

8. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 15 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.hsvw.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.